Ankara Cerrahi Derneği

Tüzük

Madde : 1 – Özellikle Genel Cerrahi dalında ve diğer cerrahi dallarındaki ilerlemeleri takip etmek ve meslektaşlar arasındaki bildi alışverişini geliştirmek , ülke çapında yüksek cerrahi standart meydana getirmek amacını güden “ Ankara Cerrahi Derneği “ kurulmuştur.

Madde : 2 – Derneğin merkezi Ankara ‘dadır.

Madde : 3 – Cerrahi dallarında dünya bilgi ve teknik düzeyine gelmek için ilgili kuruluşlarla işbirliği yaparak hekim eğitiminde görevler yüklenmek derneğin amacıdır.

Madde : 4 – Dernek bu amaçlara erişmek için :

Yurt içindeki diğer bilim ve hayır dernekleriyle iş ve güç birliği yapar ; şubesi yoktur.
Cerrahi dallarında hekimlerin, hemşirelerin, teknikerlerin ve diğer yardımcı tıp dallarında çalışanların daha iyi yetişebilmesi için konferanslar, kongreler ve seminerler, kurslar ve eğitim programları düzenler.
Cerrahi ile ilgili yayınlar yapar.
Cerrahi dallarda direkt veya endirekt ilgili çalışmaları destekler ve daha iyilerinin yapılabilmesi için yarışmalar açar ve ödüller verir.
Dernekler kanunu kurallarına uygun olarak ve öngördüğü koşullar içinde, başka devletlerin benzeri kuruluşlarıyla ilişki kurar, çalışmalarından yararlanır, kendi çalışmaları hakkında bilgi verir, ilgili toplantı, kongre ve çalışmalara katılır, tanınmış uzmanları ve ilgili kuruluşları davet eder ve yardımlar sağlar.
Yeni gelişmekte olan cerrahi dallarda yetiştirilmek üzere kabiliyetli hekimleri tesbit eder ve bunlara verilmek üzere burslar temin etmeye çalışır.
Cerrahiyle ilgili bir dokümantasyon merkezi ve arşiv kurulmasına çalışır veya yardım eder.
Türk Tıp Tarihinde yer etmiş ve edecek olan geçmişteki büyük cerrahlarımızla ilgili her türlü bilgiyi derlemeye ve değerlendirmeye çalışır.
Türk Tıp Terminolojisi çalışmalarına katkıda bulunur.
Madde : 5 – Dernek siyasetle uğraşmaz.

BÖLÜM 2
ÜYE OLMA, ÜYELİKDEN ÇIKMA VE ÇIKARILMA
Madde : 6 – Kurumun üç tür üyesi vardır:
A. Asli üye
B. Şeref üyesi
C. Yardımcı üye

Asli üyelik koşulları:

Madde : 7 – Derneğe asli üye olabilmek için:

Genel Cerrahi dalında ihtisas yapmış olmak,
Kamu haklarından yasaklanmış veya kısıtlanmamış olmak,
Ağır hapis cezasına yüz kızartıcı suçlardan ya da dernekler kanununun kurulmasını yasakladığı dernekleri kurmak ve yönetmek suçlarından birinden kesin olarak mahkum olmamış bulunmak,
Üye Yıllık 20,00YTL. aidatı ve yönetim kurulunun tespit edeceği kaydiye giriş ücretini ödemek.
Dernek üyelerinden iki kişi tarafından teklif edilmiş olmak ,
Yönetim kurulunun olumlu oylarını almış olmak gerekir. Yönetim kurulu olumsuz kararının gerekçesini açıklamak zorunda değildir. Ancak yönetim kurulu , teklif tarihinden itibaren en geç bir ay içerisinde olumlu veya olumsuz kararını almak zorundadır.
Genel Cerrahi Dalında ihtisas yapmakta olan asistanlar yardımcı üye olarak alınabilirler. Yardımcı üyeler ihtisaslarını tamamladıktan sonra asli üyeliğe alınırlar. Bu işlem için yardımcı üyenin bir yazı ile ihtisasını tamamladığını yönetim kuruluna bildirmesi konunun görüşülmesi için yeterlidir. Yönetim kurulu kararı olumlu veya olumsuz olabilir.
Üyeler birer beratla tespit edilir.
Madde : 8 – Yardımcı Üye : İhtisaslarını tamamladıklarında asli üye olabilecek cerrahi asistanlarına iki dernek üyesinin teklifi ve yönetim kurulunun kararıyla yardımcı üyelik verilir. Yardımcı üye isterse aidat öder , fakat ödemeye zorlanamaz. Genel Kurullara dinleyici olarak katılabilir. Yönetim Kurulu kararıyla yönetim kurulu çalışmalarında ve yardımcı olarak yararlanılmak üzere komisyon ve komitelere seçilebilirler.

Madde : 9 – Şeref üyesi olabilmek için ;

Genel Cerrahi veya ilgili dallarda yurt çapında veya uluslar arası alanda çalışma veya çabalarıyla tanınmış olmak ,
Derneğe taşınmaz mal bağışında bulunmak ,
Derneğin devamlı kullanabileceği burslar temin etmek ,
Yönetim Kurulu ve Genel Kurul tarafından kabul edilmek , gerekir. Şeref üyeleri genel kurula katılıp , söz hakkına sahiptir. Ancak oy kullanamazlar.
ÜYELİKTEN ÇIKMA VE ÇIKARILMA
Madde : 10 – Aşağıdaki durumların varlığında üyelik kaydı yönetim kurulu kararıyla silinir :

Ayrılma isteğinin üye tarafından yazı ile bildirilmiş bulunmasında ,
Üye olabilme koşullarının sonradan yitirilmesinde ,
Yıllık aidat borcunu yönetim kurulu tarafından tesbit edilen ve yazı ile bildirilen yeterli süre içinde ödememek durumunda ,
Yaş haddi dolayısıyla emekliye ayrılanların asli üyelikleri devam eder ve bu üyeler aidat ödemezler .
Madde : 11 – Derneğin amacına aykırı davranışlarda bulunanlar , yöneticini hak ve görevini güçlüğe düşüren ve çalışmalarını engelleyen , sakıncalı tutumları ve eylemleri bulunanlarla , hekimlik şan , şeref ve hizmet anlayışına leke sürecek davranışlarda bulunanlar yönetim kurulunun kararıyla dernek üyeliğinden çıkarılırlar.

Yönetim Kurulu Onur Kurulunun kararına kadar bu üyenin dernek organlarının toplantılarına katılmasını yasaklayabilir. Çıkartılan üyenin Onur Kurulu kararına karşı ilk toplanacak Genel Kurulda , yazılı itiraz hakkı vardır. Genel Kurul itiraz üzerine konuyu gündeme alıp görüşmek zorundadır. Yazılı itiraz okunur ve gerekirse dinlenir. Genel Kurulun kararı kesindir. Bu yolla çıkartılan üye tekrar kabul edilmez.

BÖLÜM 3
ORGANLARIN KURULUŞU, ÇALIŞMASI, GÖREV YETKİLERİ;
Madde : 12 – Dernek organları şunlardır :

Genel Kurul
Yönetim Kurulu
Denetleme Kurulu
Onur Kurulu
DERNEK GENEL KURULUNUN KURULUŞ ŞEKLİ, TOPLANMA ZAMANI, ÇAĞRI, TOPLANTI USULÜ,OY KULLANMA,KARAR ALMA VE ŞEKİLLERİ:
Madde : 13 – Genel kurul, derneğin en yetkili karar organı olup; derneğe kayıtlı üyelerden oluşur.
Genel kurul;
1-Bu tüzükte belli edilen zamanda olağan,
2-Yönetim veya denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine otuz gün içinde olağanüstü toplanır.
Olağan genel kurul, iki yılda bir, Haziran ayı içersinde Ankara’da, yönetim kurulunca belirlenecek gün, yer ve saatte toplanır.
Genel kurul toplantıya yönetim kurulunca çağrılır.
Yönetim kurulu, genel kurulu toplantıya çağırmazsa; üyelerden birinin başvurusu üzerine sulh hakimi, üç üyeyi genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

Çağrı Usulü
Yönetim kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az onbeş gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi bir gazetede ilan edilmek veya yazılı yada elektronik posta ile bildirilmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.
Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri ırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.
Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

Toplantı Usulü
Genel kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde ise üçte ikisinin katılımıyla toplanır; çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.
Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler.
Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir.
Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur.
Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazırun listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur.
Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir.
Genel kurulda, yalnızca gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin onda biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme alınması zorunludur.
Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır. Onursal üyeler genel kurul toplantılarına katılabilir ancak oy kullanamazlar. Tüzel kişinin üye olması halinde, tüzel kişinin yönetim kurulu başkanı veya temsille görevlendireceği kişi oy kullanır.Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır. Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.

Genel Kurulun Oy kullanma ve Karar Alma Usul ve Şekilleri
Genel kurulda, aksine karar alınmamışsa, yönetim ve denetim kurulu üyelerin seçimleri gizli oy açık tasnif usulü ile diğer konulardaki kararlar ise açık olarak oylanır. Gizli oylar, toplantı başkanı tarafından mühürlenmiş kağıtların veya oy pusulalarının üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra içi boş bir kaba atılması ile toplanan ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak belirlenen oylardır.
Açık oylamada, genel kurul başkanının belirteceği yöntem uygulanır.
Genel kurul kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. Şu kadar ki, tüzük değişikliği ve derneğin feshi kararları, ancak toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğuyla alınabilir.

Toplantısız veya Çağrısız Alınan Kararlar
Bütün üyelerin bir araya gelmeksizin yazılı katılımıyla alınan kararlar ile dernek üyelerinin tamamının bu tüzükte yazılı çağrı usulüne uymaksızın bir araya gelerek aldığı kararlar geçerlidir. Bu şekilde karar alınması olağan toplantı yerine geçemez.

Genel Kurul iki şekilde toplanır :

Olağan Toplantı : Yukarıdaki maddede de belirtilen ve her sene yapılan toplantıdır. Olağan Toplantıya üyeleri Yönetim Kurulu çağırır. Toplantıyı dernek başkanı veya görevlendireceği bir üye açar. Toplantı gündemini Yönetim Kurulu saptar. Gündem dışı konuların görüşülmesi toplantıda hazır bulunan üyelerin 1 / 10 ‘ unun yazılı görüşme isteğini Genel Kurul Başkanına vermelerine bağlıdır.
Olağanüstü Toplantı : Yönetim veya Denetleme Kurullarının gerekli görmesi veya üye tam sayısının beşte birinin yazılı isteği üzerine toplanır. Olağanüstü toplantıda gündeme başka madde ilave edilemez. Gündemde toplantı isteyen organ veya üyelerin açıklaması zordur.
Genel Kurul toplantısını yürütmek için bir başkan , bir başkan yardımcısı ve iki sekreter üye açık oyla seçilir. Tutanak Genel Kurul Başkanlık Divanı tarafından imzalanır. Genel Kurul kararları katılan üyelerin yarısından bir fazlasının oylarıyla alınır. Her üyenin bir oyu vardır ve vekalet yoluyla oy kullanılmaz.

GENEL KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ
Madde : 14 – Aşağıda açıklanan hususlar , Genel Kurul tarafından karara bağlanır :

Yönetim , Denetleme ve Onur Kurullarını yedek üyeleriyle birlikte seçmek ,
Kurum tüzüğünü değiştirmek ,
Yönetim , Denetim ve Onur Kurullarının raporlarını görüşmek ve Yönetim Kurulunu ibra etmek ,
Bütçe tasarısını görüşüp , kesin biçimi vermek ,
Dernek için gerekli taşınmaz malların alınmasına veya mevcut malların satılmasına karar vermek veya bu konuda Yönetim Kuruluna yetki vermek ,
Derneğin federasyon , konfederasyon veya birlik kurmasına , bunlara katılmasına ve bunlardan ayrılmasına karar vermek ve Yönetim Kuruluna bunları uygulaması için yetki vermek ,
Derneği yurt dışındaki ilgili kuruluşlara katılması veya bunlardan ayrılması ve uluslar arası çalışmalarda bulunmasını karalaştırmak ,
Derneğin feshine karar vermek ,
Üyelikten çıkarılma kararlarına itirazları kesinleştirmek ,
Şeref üyeliklerini kesinleştirmek ,
Tüzüğün , dernekler kanununun ve medeni kanunun verdiği hak ve yetkiyi kullanıp görevleri yerine getirmek ,
İbra olmayan Yönetim Kurulu hakkında dava açılıp karar vermek.
Madde : 15 – Genel Kurulun bütün kararları dernek dernek haber bülteninde yayınlanarak üyelere duyurulur .

YÖNETİM KURULUNUN KURULUŞU GÖREV VE YETKİLERİ
Madde : 16 – Yönetim Kurulu Genel Kurul tarafından seçilen 7 asil 7 yedek üyeden oluşur. Seçim gizli oyla yapılır.

Madde : 17 – Yönetim Kurulu üyeleri aralarında bir başkan , bir başkan yardımcısı , bir sekreter ve bir sayman seçerler. Seçim gizli oyla yapılır. Yönetim Kurulu kararları oy çokluğu ile alınır ve eşitlik halinde başkanın katıldığı taraf üstün tutulur ve kararda belirtilir.
– Başkan iki dönemden daha fazla süre başkanlık edemez. Araya ancak bir seçim devresi girdikten sonra tekrar seçilebilir.

Madde : 18 – Başkan derneği temsil eder. Yönetim Kurulu kararlarını uygular ve uygulatır.

Başkan Yardımcısı Başkanın yokluğunda Başkana vekalet eder.

Sekreter büro işlerinden sorumludur. Toplantı tutanaklarını yazar ve yazışmaları düzenler. Başkanla birlikte gündemleri tespit eder.
Sayman Üye : Derneğin gelir ve giderleriyle ilgili muamelat ve muhasebe kayıtlarının tutulmasını sağlar.
Madde : 19 – Yönetim Kurulu aşağıdaki hususları yerine getirir.

Derneği temsil etmek üzere üyelerden birini veya birkaçını yetkili kılmak , gereğinde bu yetki ile bir avukat tutmak ,
Dernek gelir ve giderlerine ilişkin işleri yapmak ve Genel Kurula sunmak.
Yıllık çalışma programını yapmak ve uygulamak , Genel Kurul mektuplarını yazmak ve çalışma programlarını ( Yönetim ve Denetleme Kurulu Raporları ) üyelere göndermek ,
Genel Kurulca verilmiş görevleri yapmak ,
Derneğe gerektiğinde ihtiyaçlarını görmek üzere yeterince personel alınıp çıkarılmasına ,
Dernek amaçlarına uygun üçüncü ve dördüncü maddelerde kaydedilen hususlarda karar alıp uygulama ,
Dernek bütçesinin bölümleri arasında aktarmalar yapmak , bütçede yeni bölümler açmak ve gelirleri kurul adına almak .
Yönetim Kurulunun yedek üyelerle tamamlanması :

Madde : 20 – Boşalma durumunda oy sıralamasına göre yedek üyeler Yönetim Kuruluna çağrılır. Oy eşitliğinde ad çekme yoluna gidilir. Yedeklerin tamamının getirilmesinden sonra da Yönetim Kurulu üye sayısının yarısına düşerse Denetleme Kurulu veya Yönetim Kurulu üyeleri Genel Kurulu toplantıya çağırır.

Madde : 21 – Denetleme kurulu 3 asil ve 3 yedek üyeden oluşur. Genel Kurulu tarafından gizli oyla seçilir.

Madde : 22 – Denetleme Kurulu derneğin gelir ve giderlerini hesapların tutulmuş şeklini yılda en az 2 defa denetler. Sonucu bir raporla Yönetim Kuruluna bildirirleri. Ayrıca Genel Kurula da hesap ve işler bakımından bir rapor verirler.

Madde : 23 – Onur Kurulu : Genel Kurul tarafından gizli oyla seçilen beş asil ve dört yedek üyeden oluşur. Eşitlik halinde ad çekilir. Onur Kurulu üyeleri kendi aralarında bir başkan , bir başkan yardımcısı ve bir de sekreter seçerler.

Toplantı üyelerin yarıdan bir fazlasının katılmasıyla yapılır. Oy eşitliğinde başkanın katıldığı taraf üstün tutulur. Yönetim Kurulu tarafından çıkarılması teklif edilen üyelere ilişkin kararları veriri. Bunun için dosya incelenmesi yapar , gerek görürse üyenin yazılı veya sözlü savunmasını alır ve delil toplayabilir.

Madde : 24 – Yönetim Kurulu , Denetleme ve Onur Kurulu üyelikleri fahri olup , dernekle ilgili hiçbir kuruluş ve tesisten maaş almazlar.

Madde : 25 – Mülki amirliğe yapılacak bildirimler;
Genel Kurul Sonuç Bildirimi
Olağan veya olağanüstü genel kurul toplantılarını izleyen otuz gün içinde, yönetim ve denetim kurulları ile diğer organlara seçilen asıl ve yedek üyeleri içeren (Dernekler Yönetmeliği EK-3’ te sunulan) “Genel Kurul Sonuç Bildirimi” ve ekleri yönetim kurulu başkanı tarafından mülki idare amirliğine bildirilir:

Genel kurul sonuç bildirimine;
1-Divan başkanı, başkan yardımcıları ve yazman tarafından imzalanmış genel kurul toplantı tutanağı örneği,
2-Tüzük değişikliği yapılmışsa, tüzüğün değişen maddelerinin yeni ve eski şekli ile dernek tüzüğünün son şeklinin her sayfası yönetim kurulunca imzalanmış örneği.Eklenir.

Taşınmazların Bildirilmesi
Derneğin edindiği taşınmazlar tapuya tescilinden itibaren otuz gün içinde (Dernekler Yönetmeliği EK-26’da sunulan) “Taşınmaz Mal Bildirimi”ni doldurmak suretiyle mülki idare amirliğine bildirilir.
Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi
Dernek tarafından, yurtdışından yardım alınacak olması durumunda yardım alınmadan önce (Dernekler Yönetmeliği EK-4’te belirtilen) “Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi” iki nüsha olarak doldurup mülki idare amirliğine bildirimde bulunurlar.Bildirim formuna, yurt dışından yardım alınması hususunda alınmış yönetim kurulu kararı örneği, varsa bu konuda düzenlenen protokol, sözleşme ve benzeri belgeler ile yardımın aktarıldığı hesaba ilişkin dekont, ekstra ve benzeri belgenin bir örneği de eklenir.
Nakdi yardımların bankalar aracılığıyla alınması ve kullanılmadan önce bildirim şartının yerine getirilmesi zorunludur.

Kamu Kurum ve Kuruluşları İle Birlikte Yürütülen Ortak Projelerle ilgili Bildirim
Derneğin görev alanına ilişkin konularda kamu kurum ve kuruluşları ile yürüttüğü ortak projelerle ilgili olarak yapılan protokol ve projenin örneği (Dernekler Yönetmeliği EK- 23’de gösterilen) “Proje Bildirimi”ne eklenerek, protokol tarihini izleyen bir ay içinde dernek merkezinin bulunduğu yerin valiliğine verilir.

Değişikliklerin Bildirilmesi
Derneğin yerleşim yerinde meydana gelen değişiklik (Dernekler Yönetmeliği EK-24’te belirtilen) “Yerleşim Yeri Değişiklik Bildirimi”; genel kurul toplantısı dışında dernek organlarında meydana gelen değişiklikler (Dernekler Yönetmeliği EK-25’te belirtilen) “Dernek Organlarındaki Değişiklik Bildirimi” doldurulmak suretiyle, değişikliği izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine bildirilir.
Dernek tüzüğünde yapılan değişiklikler de tüzük değişikliğinin yapıldığı genel kurul toplantısını izleyen otuz gün içinde, genel kurul sonuç bildirimi ekinde mülki idare amirliğine bildirilir.

KOLLAR
Madde : 26 – Yönetim Kurulu yazılı amaçlara erişebilmek için uygun göreceği bilimsel veya sosyal kollar kurabilir.

MUHASEBE
Madde : 27 – Derneğin gelir kaynakları aşağıda sayılmıştır.

Üye giriş ve Yıllık Aidatlar,
Gerçek ve tüzel kişilerin kendi isteği ile derneğe yaptıkları bağış ve yardımlar.
Dernek tarafından tertiplenen çay ve yemekli toplantı, gezi ve eğlence, temsil, konser, spor yarışması ve konferans gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler,
Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler,
Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar.
Derneğin, amacını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu geliri temin etmek amacıyla giriştiği ticari faaliyetlerden elde edilen kazançlar.
Diğer gelirler.
Derneğin Defter Tutma Esas ve Usulleri ve Tutulacak Defterler
Defter tutma esasları;
Dernekte, işletme hesabı esasına göre defter tutulur. Ancak, yıllık brüt gelirin 2005 yılı için 500 Bin YTL’yi aşması durumunda takip eden hesap döneminden başlayarak bilanço esasına göre defter tutulur.
Bilanço esasına geçilmesi durumunda, üst üste iki hesap döneminde yukarıda belirtilen haddin altına düşülürse, takip eden yıldan itibaren işletme hesabı esasına dönülebilir.
Yukarıda belirtilen hadde bağlı kalmaksızın yönetim kurulu kararı ile bilanço esasına göre defter tutulabilir.
Derneğin ticari işletmesi açılması durumunda, bu ticari işletme için, ayrıca Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre defter tutulur.

Kayıt Usulü
Derneğin defter ve kayıtları Dernekler Yönetmeliğinde belirtilen usul ve esasa uygun olarak tutulur.

Tutulacak Defterler
Dernekte, aşağıda yazılı defterler tutulur.
A ) İşletme hesabı esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

Karar Defteri: Yönetim kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.
Üye Kayıt Defteri: Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir.
Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.
Demirbaş Defteri: Derneğe ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile kullanıldıkları veya verildikleri yerler ve kullanım sürelerini dolduranların kayıttan düşürülmesi bu deftere işlenir.
İşletme Hesabı Defteri: Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.
Alındı Belgesi Kayıt Defteri: Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu belgeleri alan ve iade edelerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir.
B ) Bilanço esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

Bendinin 1, 2, 3 ve 6 ncı alt bentlerinde kayıtlı defterler bilanço esasında defter tutulması durumunda da tutulur.
Yevmiye Defteri, Büyük Defter ve Envanter Defteri: Bu defterlerin tutulma usulü ile kayıt şekli Vergi Usul Kanunu ile bu Kanununun Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri esaslarına göre yapılır.
Defterlerin Tasdiki
Dernekte, tutulması zorunlu olan defterler kullanmaya başlamadan önce il dernekler müdürlüğüne veya notere tasdik ettirilir. Bu defterlerin kullanılmasına sayfaları bitene kadar
devam edilir ve defterlerin ara tasdiki yapılmaz. Ancak, bilanço esasına göre tutulan defterler ile form veya sürekli form yapraklı defterlerin, kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda, her yıl yeniden tasdik ettirilmesi zorunludur.

Gelir Tablosu ve Bilanço Düzenlenmesi
İşletme hesabı esasına göre kayıt tutulması durumunda yıl sonlarında (31 Aralık) (Dernekler Yönetmeliği EK-16’da belirtilen) “İşletme Hesabı Tablosu” düzenlenir. Bilanço esasına göre defter tutulması durumunda ise, yıl sonlarında (31 Aralık), Maliye Bakanlığınca yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğlerini esas alarak bilanço ve gelir tablosu düzenlenir.

Derneğin Gelir ve Gider İşlemleri
Gelir ve gider belgeleri;
Dernek gelirleri, (Dernekler Yönetmeliği EK- 17’de örneği bulunan) “Alındı Belgesi” ile tahsil edilir. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer.
Dernek giderleri ise fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır. Ancak derneğin, Gelir Vergisi Kanununun 94’üncü maddesi kapsamında bulunan ödemeleri için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre gider pusulası, bu kapsamda da bulunmayan ödemeleri için (Dernekler Yönetmeliği EK-13’te örneği bulunan) “Gider Makbuzu” düzenlenir.
Dernek tarafından kişi, kurum veya kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri (Dernekler Yönetmeliği EK-14’te örneği bulunan) “Ayni Yardım Teslim Belgesi” ile yapılır. Kişi, kurum veya kuruluşlar tarafından derneğe yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise (Dernekler Yönetmeliği EK-15’te örneği bulunan) “Ayni Bağış Alındı Belgesi” ile kabul edilir.

Alındı Belgeleri
Dernek gelirlerinin tahsilinde kullanılacak “Alındı Belgeleri” (Dernekler Yönetmeliği EK- 17’de gösterilen biçim ve ebatta) yönetim kurulu kararıyla, matbaaya bastırılır. Alındı belgelerinin bastırılması ve kontrolü, matbaadan teslim alınması, deftere kaydedilmesi, eski ve yeni saymanlar arasında devir teslimi ve alındı belgesi ile dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler tarafından bu alındı belgelerinin kullanımına ve toplanılan gelirlerin teslimine ilişkin hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.

Yetki Belgesi
Dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler, yetki süresi de belirtilmek suretiyle, yönetim kurulu kararı ile tespit edilir. Gelir tahsil edecek kişilerin açık kimliği, imzası ve fotoğraflarını ihtiva eden (Dernekler Yönetmeliği EK- 19’da örneği bulunan) “Yetki Belgesi “ dernek tarafından üç nüsha olarak düzenlenerek, dernek yönetim kurulu başkanınca onaylanır. Yetki belgelerinin birer sureti dernekler birimlerine verilir. Yetki belgesi ile ilgili değişiklikler yönetim kurulu başkanınca, onbeş gün içerisinde dernekler birimine bildirilir.
Dernek adına gelir tahsil edecek kişiler, ancak adlarına düzenlenen yetki belgelerinin bir suretinin dernekler birimine verilmesinden itibaren gelir tahsil etmeye başlayabilirler.
Yetki belgesinin kullanımı, yenilenmesi, iadesi ve sair hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.

Gelir ve Gider Belgelerinin Saklama Süresi;
Defterler hariç olmak üzere, dernek tarafından kullanılan alındı belgeleri, harcama belgeleri ve diğer belgeler özel kanunlarda belirtilen süreler saklı kalmak üzere, kaydedildikleri defterlerdeki sayı ve tarih düzenine uygun olarak 5 yıl süreyle saklanır.

Beyanname Verilmesi

Madde:28 – Derneğin, bir önceki yıla ait faaliyetleri ile gelir ve gider işlemlerinin yıl sonu itibarıyla sonuçlarına ilişkin (Dernekler Yönetmeliği EK-21’de sunulan) “Dernek Beyannamesi” dernek yönetim kurulu tarafından doldurarak, her takvim yılının ilk dört ayı içinde dernek başkanı tarafından mahallin mülki idare amirliğine verilir.

Derneğin İç Denetimi

Madde:29 – Dernekte genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.
Denetim kurulu tarafından en geç yılda bir defa derneğin denetimi gerçekleştirilir. Genel kurul veya yönetim kurulu, gerek görülen hallerde denetim yapabilir veya bağımsız denetim kuruluşlarına denetim yaptırabilir.

Derneğin Borçlanma Usulleri

Madde:30 – Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak ta yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

Hüküm Eksikliği

Madde:31-Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve bu Kanunlara atfen çıkartılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır.

Madde : 32 – Olağan üstü sayılabilecek maddi veya manevi yardım ve bağışları olanlara Yönetim Kurulu şükran belgesi , bronz veya altın madalya veya isim verme gibi ödüller verebilir.

Madde : 33 – Bu tüzük Genel Kurul tarafından ve 2 / 3 çoğunlukla değiştirilebilir.

Madde : 34 – Derneğin feshi : Genel Kurul derneğin feshine karar verebilir. Feshe karar verebilmek için , Genel Kurula katılma hakkına sahip üyelerden en az 2 / 3 ‘ünün toplantıya gelmiş olması şarttır. Bu sayıda üye toplanamamışsa Genel Kurul ikinci defa toplantıya çağrılır , gelen üye sayısı ne olursa olsun ( kanuni şartları sağlamak kaydıyla ) hazır bulunan üyelerin 2 / 3 çoğunluğu ile fesih kararı alınabilir. Derneğin feshi halinde bütün para , mal ve alacaklar Genel Kurul kararıyla başka bir bilimsel kurul , kuruluş veya müesseseye devredilir.

Fesih kararı Yönetim Kurulu tarafından mahallin en büyük mülki amirine yazı ile bildirilir.

Madde : 35 – Derneğin kurucu üyeleri aşağıda alfabe sırasıyla adı , soyadı , adresi ve uyruğu belirtilen kişilerden.

ANKARA CERRAHİ DERNEĞİ' NİN KURUCU ÜYELERİ LİSTESİ

Adı ve Soyadı Uyruğu Mesleği Nüfusta kayıtlı olduğu yeri ve doğum yılı
A.Müttalip Ünal T.C. Doktor Ayvacık – 1930
M. Müfit Aksoy T.C. Doktor Ankara-Polatlı – 1926
S.Dündar Ölçer T.C. Doktor İstanbul – 1927
H.Erdoğan Yalav T.C. Doktor İstanbul – 1930
Yılmaz Kadıoğlu T.C. Doktor Arapkir – 1930
Dikmen Arıbal T.C. Doktor Ankara – 1936
İ. Cavit Gülay T.C. Doktor Rize-Pazar – 1331
Orhan Bumin T.C. Doktor İst.-Üsküdar – 1332
Ahmet Yaycıoğlu T.C. Doktor K.Maraş-Andırın – 1926
A.Rıza Ünal T.C. Doktor Isparta-Eğridir – 1339
A.Mecit Doğru T.C. Doktor Kars-Ardahan – 1929
Kazım Ergin T.C. Doktor Rize-Pazar – 1932
İbrahim Ceylan T.C. Doktor Ermenek – 1932
Altan Tüzüner T.C. Doktor Ankara – 1940